Nye brosjyrer for nasjonalparkene

Vi er i gang med å lage brosjyrer for de fire pilotene Jotunheimen, Hallingskarvet, Rondane og Varangerhalvøya nasjonalparker. De skal være ferdig til ny turistsesong 2017.

Brosjyrene vil følge malen som ligger i designmanualen (malen gir ganske spesifikke rammer, men også en viss frihet og fleksibilitet, og i utarbeidelse av brosjyrer til de fire pilotene, skal vi se på mulighetsrommet innenfor malen). Designmanualen gir også råd om språkform, og brosjyrene som kommer nå blir de første brosjyreeksemplene i ny språkprofil. Til ut­ forming av tekst til disse fire brosjyrene, får vi hjelp av Anne Silje Berg ved Fjellmuseet i Lom. Siden vi ønsker å utarbeide fire gode eksempler først, ber vi dere om å vente med å starte opp brosjyrearbeidet til tidligst høsten 2017. Det kan være smart å starte med kartet først, ettersom det tar litt tid å utarbeide et merkevarekart.

Samtidig som brosjyrene for pilotene utvikles, skal vi også skissere hvordan produksjonen av brosjyrer skal foregå framover. Når vi har til­ strekkelig med gode eksempler på plass og godt veiledningsmateriale, skal produksjonen etter hvert gjøres ute hos forvaltningsmyndigheten, med minst mulig bistand fra Miljødirektoratet.

Vi legger opp til at arbeidet skal profesjonaliseres for å få et mest mulig enhetlig resultat og av høy kvalitet. Med dette mener vi at forvaltnings­ myndighet bidrar med hva som skal inn av informasjon, altså innholdet, med utgangspunkt i besøksstrategiene og annen kunnskap om verneområder.

Deretter bruker dere profesjonelle aktører som tekstforfatter, kartograf, grafiker og eventuelle andre profesjonelle på dette området til å utarbeide de ulike delene av brosjyren.

Inntil dette er på plass vil vi, for å få et enhetlig uttrykk av høy kvalitet på alt som produseres, følge dere tett og veilede dere så godt vi kan. Vi har sett at det å følge en mal ikke alltid er så lett, og det kan være vanskelig å forstå hva som er innenfor mal og hva som ikke er det. Ta derfor kontakt med oss først, om dere har tanker om brosjyrearbeid. 

Brosjyrer for andre merkevareaktører

Det er selvsagt også aktuelt for sentre, andre verneområder og landsbyer å lage brosjyrer. Ettersom det her ikke er like viktig med et stort kart, har vi utarbeidet en egen mal for denne type brosjyrer. I designmanualen heter denne malen temabrosjyre, og er spesielt utarbeidet for Besøkssenter våtmark Lista. Her vil det etter hvert også utvides med egne maler som kan inkludere egennavnet på senteret (eks: Norsk fjellsenter) eller sameksistens

med andre, som galleri, museum eller andre aktører. Temabrosjyrene kan også, i likhet med temaplakatene, lages for et enkelt tema. Besøkssenter rovdyr kan ikke utgi brosjyrer sammen med de kommersielle parkene de ligger ved siden av.

Logoen vår er beskyttet!

Registreringen av logosymbolet vårt som varemerke spesielt for merkevaren Norges nasjonalparker har nå gått gjennom hos Norsk patentstyre, og symbolet kan kun benyttes av våre aktører. Nå har vi juridisk vern og kan sikre oss mot at useriøse aktører tar den i bruk. I tillegg gir dette beskyttelse mot endringer/justeringer i selve logosymbolet.