Veiledning

Kart er en viktig del av den nye merkevaren Norges nasjonalparker og vil bli brukt aktivt, både for å dekke et informasjonsbehov, men også for å ta besøksstrategiske grep. Informasjon er et verktøy for å lede folk inn i områder som tåler det, og vekk fra de områdene som ikke tåler det, basert på eksisterende eller ny kunnskap om området. Det er viktig å lage entydige kart, som er enkle å forstå. Samtidig skal kartene under merkevaren ha det samme visuelle uttrykket og være gjenkjennelige på tvers av plattformer.

Alle kart under merkevaren skal ha et felles visuelt uttrykk, selv om noen momenter vil variere. Den lyse maskeringen rundt verneområdet, skrifttypen, fargen på vernelinjene og ikonsamlingen er eksempler på fellesnevnere. Dette, sammen med den strategiske tankegangen som legger grunnlaget for hva slags informasjon som skal tas inn i kartet (forankret i lokal besøksstrategi), utgjør det visuelle uttrykket som gjør kartet gjenkjennelig som en del av merkevaren Norges nasjonalparker.

Kartene må tilpasses det produktet det skal være en del av. Et stort kart på de største informasjonsplakatene vil være annerledes enn en enklere kartillustrasjon på en temaplakat eller temabrosjyre. 

Å utarbeide et godt kart krever kartkompetanse. Med et god kart mener vi et kart som snakker til målgruppen og som har kvalitet i alt fra det estetiske til datagrunnlaget. Vi skal vite at stien går der den er markert i kartet, og at serveringstedet ikke er lagt ned. Forvaltningen skal i samråd med en kartfaglig person utarbeide et kart som reflekterer besøksstrategien for området, kartet skal ikke være et turkart.

Miljødirektoratet har lansert en veileder for kartproduksjon under merkevaren Norges nasjonalparker. Den skal gi forvaltningsmyndigheten en oversikt over hva en kartutvikling består av og samtidig gi kartografen et verktøy for å bygge opp kartet.

Ta kontakt på merkevare@miljodir.no hvis du lurer på noe i veilederen eller ikke finner kvalifisert kartografikompetanse.