Offentlig vegskilting

Skilting langs offentlig veg til verneområder skal skje etter bestemmelser for bruk og utforming fastsatt i N300 (Trafikkskilt).

Kapittelet «Serviceskilt og virksomhetsvisning» i N300 gir bestemmelser om bruk av servicesymboler på service- og vegvisningsskilt, og om virksomhetsvisning med hvite og brune vegvisningsskilt. Det er dette kapittelet som er mest relevant for skilting langs offentlig veg til verneområder og besøkssentre.

Når gjelder bestemmelsene i N300

Bestemmelsene i N300 gjelder for all bruk av offentlige trafikkskilt, uavhengig av vegtype, og er bindende for alle skiltmyndigheter.

Når gjelder bestemmelsene i skiltnormalen?

Bestemmelsene i skiltnormalen gjelder for all bruk av offentlige trafikkskilt, uavhengig av vegtype, og skal følges av alle skiltmyndigheter.

Bruk av portalsymbolet

Ved skilting fra veg til verneområder eller andre punkter tilknyttet verneområder skal symbol 640.30 «Naturvernområde» brukes. Det kan skiltes til følgende typer punkter tilknyttet verneområder: startpunkt for tur, utsiktspunkt, informasjonspunkt og besøkssenter.

Symbol 640.30 har egne bestemmelser for bruk, herunder hvilke symboler det kan kombineres med. Bestemmelsene finner du her.

Tekst på skiltet

Normalbestemmelsene angir også rammene for tekst på skiltene.

Visningsmål tilknyttet verneområder:

Ved skilting til visningsmål tilknyttet nasjonalparker og naturreservater skal verneform framgå av skiltingen. Innholdet på skiltet blir da "«symbol(er)» + «verneområdenavn» + «vernekategori»", eks. "«portal-symbol» + Raet nasjonalpark".

Besøkssentre:

Ved skilting til besøkssentre skal type besøkssenter framgå av skiltingen, og Innholdet på skiltet blir da "«symbol(er)» + besøkssenter + «besøkssentertype»", eks. "«portal-symbol» + Besøkssenter våtmark".

Skilttyper

Ved skilting til verneområder og tilknyttede punkter skal serviceskilt eller vegvisningsskilt brukes.

Konkret skilting vil avhenge av mange faktorer, bl.a. fellesbestemmelser og spesifikke bestemmelser i N300, samt mulig plassering av skiltet. Saksbehandler hos skiltmyndigheten vil i forbindelse med søknadsbehandlingen foreslå hvilke løsninger som er aktuelle basert på den enkelte søknad.

Merk at:

Fordi «blå» servicesymboler ikke kan brukes på brune serviceskilt, vil virksomhetsskilt til informasjonspunkter og besøkssenter med servering (symbol 614/616) ha hvit bakgrunn.

Skiltmyndighet og ansvar

Søknader om skilting sendes til:

  • Statens vegvesen for skilting langs riksveg og privat veg
  • Fylkeskommunen for skilting langs fylkesveg
  • Kommunen for skilting langs kommunal veg

Selv om søknad om skilting langs fylkesveg skal sendes til fylkeskommunen, er det Statens vegvesen som treffer vedtak om skilting langs fylkesveg. På kommunal veg har kommunen denne myndigheten. Se skiltforskriften § 29.

Finansiering

Skiltforskriften § 37 sier at utgifter til offentlige trafikkskilt dekkes som vegutgifter etter veglova § 20. For skilting til visningsmål tilknyttet verneområdene (ikke-kommersielle visningsmål) skal det ikke betales egenandel. Se skiltforskriften §§ 38-44.

Ved serviceskilting og visning til bedrifter/kommersielle virksomheter, må virksomheten betale egenandel for skiltingen. Egenandel må være innbetalt før skiltene settes opp. Les mer om dette her. For merkevarens aktører er dette relevant for besøkssentre.