Veiledning for utvikling av kart


I arbeidet med besøksforvaltning i verneområder brukes kart både for å dekke et informasjonsbehov og for å kanalisere besøkende til områder som tåler ferdsel og bort fra områder som ikke tåler det.

Alle kart som skal brukes i informasjon om verneområder skal lages på merkevarens malverk for kartproduksjon. Kartene skal ha det samme visuelle uttrykket og være gjenkjennbare på tvers av flater.


Kartveileder

Å utarbeide et godt kart krever kartkompetanse. Med et godt kart mener vi et kart som snakker til målgruppen og som har kvalitet i alt fra det estetiske til datagrunnlaget. Vi skal vite at stien går der den er markert i kartet og at serveringstedet ikke er lagt ned. For å oppnå dette er det viktig å kombinere forvaltningens lokalkunnskap med god kartografi.

Vi har utviklet en kartveileder som beskriver prosess, retningslinjer og tekniske spesifikasjoner for utvikling av kart etter merkevarens mal. Se også ikonsamling og andre verktøy til kartproduksjonen lenger ned på denne siden.

Ta kontakt på merkevare@miljodir.no hvis du lurer på noe i veilederen eller ikke finner kvalifisert kartografikompetanse. Se i leverandøroversikten for forslag til leverandører.


Tips til kartarbeidet

  • Les kartveilederen godt før kartarbeidet settes i gang og sørg for at innleid kartograf/grafiker er godt kjent med veilederen.
  • Vi anbefaler å bruke en kartograf til kartutviklingen! Å leie inn en kartograf som har kjennskap til designmanualens malverk vil i mange tilfeller være veldig effektivt. Det er imidlertid også åpnet for å gjøre kartarbeidet selv dersom kompetansen er god. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere er usikre på hva som kreves.
  • I noen tilfeller kan det være aktuelt å hyre en grafiker til å sluttføre kartene.

Ikoner

Det er utarbeidet en egen ikonsamling for kartene til Norges nasjonalparker.

Ikonsamlingen inneholder ikoner som skal brukes i kartproduksjon under merkevaren. I tillegg er det utarbeidet en oversikt over ikonforklaringer på flere språk. Foreløpig har vi oversettelser på engelsk, tysk, sørsamisk og nordsamisk i samlingen.

Vi skiller mellom "primærikoner" som kan brukes i alle kart og andre ikoner som i utgangspunktet bør begrenses til kart med større målestokk. For kart med mindre målestokk, for eksempel kart til hovedplakater og brosjyrer, må informasjonsmengden og detaljgraden i kartene begrenses for å gi kartet god lesbarhet og god besøksstrategisk effekt. Derfor anbefaler vi å begrense ikonene i disse kartene til "primærikoner". Øvrige ikoner er egnet for bruk i temakart og mindre kartutsnitt hvor målestokken er større.

Husk at ikonsamlingen må "pakkes ut" før bruk!

Dersom ikonet du har behov for ikke finnes i ikonsamlingen, kan relevante ikoner i Geonorges ikonsamling tilpasses og brukes. Det visuelle uttrykket skal samsvare med de øvrige ikonene.

Stedsnavn

Alle stedsnavn som brukes i kart og annet informasjonsmateriell under merkevaren skal være godkjent eller vedtatt i Kartverkets stedsnavnregister.

Dette er pålagt for alle offentlige instanser etter stedsnavnlovens § 11. Dette gjelder også samiske og kvenske stedsnavn. Det er derfor ikke mulig å bruke varianter av samme stedsnavn, selv om andre skrivemåter i noen tilfeller kan være mye brukt lokalt.

Dersom det ikke eksisterer et godkjent eller vedtatt stedsnavn i stedsnavnregisteret, må det gjennomføres en navnesak. Prosess for dette er beskrevet på Kartverkets nettsider. Stedsnavnlovens § 7 beskriver hvem som er vedtaksmyndighet for ulike typer stedsnavn. Stedsnavn som vedtas av andre enn Kartverket, må likevel meldes inn til Kartverkets stedsnavnregister.

Miljødirektoratet har delegert myndighet for vedtak av navn på verneområder etter naturmangfoldlovens § 34 siste ledd.

Sjekk hvilke stedsnavn som er godkjent eller vedtatt i stedsnavnregisteret ved å søke opp stedsnavnet på Norgeskart.no og "se fakta om stedsnavnet".

Andre verktøy til kartproduksjonen

Her finner du andre verktøy som kan være til hjelp ved utvikling av kart under denne merkevaren.

Gode eksempler på kart

Hovedkart