Temaplakat

Temaplakaten skal informere om et avgrenset tema som er spesielt for verneområdet eller aktøren. Denne plakattypen har derfor plass til mer detaljert informasjon og har en mer fleksibel oppbygning.

For mindre verneområder som ikke har behov for et stort kart på plakaten, kan malene for temaplakat benyttes som hovedplakat.

Bruksområde:

Ved startpunkt, informasjonspunkt eller utkikkspunkt, ved et besøkssenter eller inne i en nasjonalparkkommune. Gjerne ved en parkeringsplass, busstopp eller andre naturlige steder hvor brukerne naturlig oppsøker informasjonen.

Språk:

Malene er tilrettelagt for informasjon på norsk og engelsk. I områder hvor det er naturlig, må samisk prioriteres.

Oppbygging:

Temaplakatene er bygget opp i et såkalt grid-system, med moduler eller bokser, som gir stor fleksibilitet i valg av innhold. Her er det viktig å benytte profesjonell grafiker som kan tolke en designmanual og bruke dette systemet på en god måte. Under ser du en skisse på hvordan dette gjøres.

Mal for stor temaplakat (1000 x 700 mm)

Spesifikasjoner for kart

For temaplakater vil kartets størrelse avhenge av plakatens oppsett. Snakk med den grafiske designeren som setter opp plakaten om hvilke mål kartet skal ha.

Husk at:

  • kartet skal være tilpasset plakaten det skal brukes på
  • kartfilen må eksporteres i god kvalitet, helst 300 PPI

Gode eksempler på ferdig materiell

Temaplakater om skog

I dette eksempelet er temaplakaten hengt opp på fire strategiske plasser. Rød prikk indikerer hvor man står.

Last ned PDF av temaplakaten "Opplev gammel barskog".

Temaplakater om myr og våtmark

I disse eksemplene fra Vardnesmyra naturreservat på Senja fortelles det om myras plante- og dyreliv, økosystemtjenester og andre gode egenskaper:

Se plakaten "Velkommen hjem til myra"

Se plakaten "Karbonlager og flomdemper"


Astujeaggi naturreservat ligger i utkanten av det arktiske permafrostarealet, og i området finnes myrtypen palsmyr. Dette er en naturtype som er svært sårbar for klimaendringer.

Se plakaten "Velkommen til palsmyra"


Lista

Se plakaten "Restaurert våtmark Slevdalsvannet"

Temaplakater om tradisjonell bruk av verneområdene

Børgefjell

Se plakaten "Reindrift i Børgefjell"


På Senja står denne plakaten som beskriver "gavene fra myra"

Temaplakater om fugleliv og leveområder for fugl

Temaplakater om kulturminner og historie

I Bergevika naturreservat står det 10-12 meter høye kalkovner som ble brukt til utvinning av kalk. Det er også mulig å se gamle kalkbrudd og skinneganger innenfor naturreservatets grenser.

Se plakat om kalken i Bergevika naturreservat


Jotunheimen

Se plakaten "Varderekkja over Sognefjellet"

Temaplakater om landskap og geologi

Temaplakater om aktiviteter og tilbud

Jotunheimen

Se plakaten "Over breen til Galdhøpiggen"


Moskusstien er et kanaliseringstiltak på Dovrefjell. Det er en merkbar økning i folk som ønsker å se moskus, og dersom økningen fortsetter vil vi oppleve uønskede situasjoner i møte mellom mennesker og moskus. I tillegg har området utfordringer knyttet til villreinens trekk og fjellrevhi i området. Målet med tiltaket er å gi god informasjon om farene ved å gå for nært moskus, og samtidig sørge for at de som ønsker å gå i området holder seg på en bestemt sti som er godt markert.

Last ned PDF av temaplakat