Skiltsystem

Material og produksjon av skilt

Norges nasjonalparkers skiltsystem består av 11 ulike skilt som alle bygger på de samme designprinsippene. Skiltene skal være lett gjenkjennelige som en del av identiteten til Norges nasjonalparker og kommunisere tydelig, uavhengig av omgivelsene de vises i. Anbefalingene for materialbruk og produksjon skal sikre nettopp det.

Anbefalt material i alle skilt er Cortenstål. Anbefalt tykkelse for stålet er 20 mm for frittstående skilt og 10mm for vegghengte skilt. Etter anbefaling fra leverandørene bør dette testes i forhold til lokale vær- og vindforhold. Det samme gjelder for innfesting av informasjonsplater.

NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken. Dette er for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering.

De små opplysningsskiltene kan også utføres i tre. Det kan også alterneres mellom tre og stål på samme utkikkspunkt/startpunkt. Når det gjelder tykkelse på treplater og eventuell behandling må dette utredes sammen med spesialister. Vi anbefaler ikke at man bruker tre for de store skiltene.

Informasjonsplatene med trykket informasjon skal festes på stålplatene. Tekstinformasjon for skiltene anbefales trykket på baksiden av 5 mm herdet glass. Glass er anbefalt materiale og er valgt med hensyn til riping, hærverk og den estetiske opplevelsen av skiltplatene. Alternativt kan tekstinformasjon trykkes på aluminium og etterbehandles med laminert overflate. Det må også tas hensyn til UV-stråling og behandles deretter. Skiltplatene skal monteres med litt avstand fra skiltflaten for å unngå fuktskade på den trykte informasjonsplaten.

​Lesbarhet og universell utforming

Informasjonspunktene er utformet etter retningslinjer for universell utforming og anbefalinger for god lesbarhet. For å sikre god lesbarhet er det viktig at alle brukere når frem til skiltet uten hindringer og at skiltet er godt belyst. Tekstmengde og tekststørrelse i skiltmalene er tilpasset for å sikre lesbarhet fra ulik avstand. Norsk er det prioriterte språket på skiltene. Sekundærspråkene er engelsk, tysk og samisk. I områder med spesielle språkbehov tilpasses dette i hvert enkelt tilfelle, ettersom det kun er satt av plass til tre språk. Under ser du en illustrasjon som viser gjennomsnittlig øyehøyde, lesbarhet knyttet til avstand og høydeplassering (høyden beregnes ut fra informasjonsplakatens midtpunkt) av skilt for rullestolbrukere og stående.

Her vises bokstavstørrelsen på skilt for personer med normalt syn – dette er minimumsverdier for god lesbarhet.

​For å sikre god lesbarhet​

  • Unngå kniping (sammentrekking) av bokstaver. Dersom bokstaver flyter sammen eller står langt fra hverandre er det vanskeligere å lese.
  • Tekst skal ha venstrestilt marg og ujevn høyremarg.
    Et forutsigbart startpunkt, linje etter linje, og jevn ordfordeling er enklere å lese for personer med nedsatt syn eller kognitive funksjonshemninger.
  • Sørg for god kontrast mellom bakgrunn og tekst. God kontrast er vesentlig for personer med nedsatt syn.
  • Unngå understreking og skrift i kursiv. Det svekker lesbarheten.
  • Versaler (store bokstaver) kan benyttes til begynnelsesbokstaver og korte ord, lange ord er vanskelige å lese i versaler.