Hovedplakat

Hovedplakaten skal gi et overblikk over den informasjonen som er viktigst å formidle om verneområdet. Det kan også lages hovedplakater som overordnet presenterer en annen aktør under merkevaren eller et anlegg eller punkt som er tilrettelagt for besøk av en av merkevarens aktører.

Bruksområde:

Ved et definert startpunkt, informasjonspunkt eller utkikkspunkt, ved et besøkssenter eller inne i en nasjonalparkkommune. Gjerne ved en parkeringsplass, busstopp eller andre naturlige steder hvor brukerne naturlig oppsøker informasjonen.

Språk:

Hovedplakaten skal som hovedregel ha tre språk, men to språk der det er naturlig. For mange vil det være aktuelt med norsk, engelsk og tysk, men tysk kan erstattes av samisk i de områdene hvor det er aktuelt.

Oppbygging:

Plakatene er bygget opp i et såkalt grid-system, med moduler eller bokser, som gir stor fleksibilitet i valg av innhold. Her er det viktig å benytte profesjonell grafiker som kan tolke en designmanual og bruke dette systemet på en god måte. Under ser du en skisse på hvordan dette gjøres.

Hovedplakat for mindre verneområder

For mindre verneområder som ikke har det samme behovet for et stort kart på plakaten, skal malene for temaplakat benyttes som hovedplakat. Se mal for temaplakat.

Mal for stor hovedplakat (1000 x 700 mm)

Mal for middels hovedplakat (700 x 500 mm)

Spesifikasjoner for kart

1000 x 700 mm:

  • Liggende format, bredde 624 mm x høyde 402 mm (med utfallende mot høyre: + 3 mm = 627 mm).
  • Stående format, bredde 700 mm x høyde 438 mm (med utfallende mot begge sider: + 3 mm = 706 mm).

700 x 500 mm:

  • Liggende format, bredde 437 mm x høyde 287 mm (med utfallende mot høyre: + 3 mm = 440 mm.)
  • Stående format, bredde 500 mm x høyde 312 mm (med utfallende begge sider: + 3 mm = 506 mm.)

A3:

  • Liggende format, bredde 263 mm x høyde 163 mm (med utfallende mot høyre: + 3 mm = 266 mm.)
  • Stående format, bredde 297 mm x høyde 201 mm (med utfallende til begge sider: + 3 mm = 303 mm.)

Husk at:

  • kartet skal være tilpasset plakaten det skal brukes på
  • kartfilen må eksporteres i god kvalitet, helst 300 PPI

Gode eksempler

Hovedplakat

Børgefjell nasjonalpark har laget en plakat som viser hvordan man tar ut profilen på en god måte. Kartutsnittet, som er valgt på grunn av verneområdets utstrekning, tilsier at karet bør være i stående format. 

Last ned PDF av Børgefjell sin hovedplakat

Rondane nasjonalpark sin hovedplakat med stående kart

Last ned PDF av Rondane sin hovedplakat

Fulufjellet nasjonalpark sin hovedplakat med liggende kart

Last ned PDF av Fulufjellet sin hovedplakat

Varangerhalvøya nasjonalpark sin hovedplakat med liggende kart på liggende plakat. Her bruker de samisk som et tredje språk. 

Last ned PDF av Varangerhalvøya sin hovedplakat

Stølsheimen landskapsvernområde sin hovedplakat 

Last ned PDF av Stølsheimen sin hovedplakat

Lierne nasjonalpark sin hovedplakat med liggende kart

Last ned PDF av Lierne sin hovedplakat 

Kartplakater for mindre verneområder i skog

I flere deler av landet er det utarbeidet informasjon for mindre verneområder, og som i tillegg til å introdusere området også tar for seg viktige verneverdier og naturtyper i områdene.

Se plakat om den rike lauvskogen i Nautarheia naturreservat som Statsforvalteren i Agder har utarbeidet.

Statsforvalteren i Innlandet har utarbeidet plakater for en rekke av sine naturreservater som ligger tilgjengelig til fra veg. Formålet med plakatene er å informere om den sårbare naturen som finnes i disse områdene, med gammel granskog og bekkekløfter som gjennomgående tema.

Se plakater om vernet skog i Innlandet

Statsforvalteren i Nordland har laget plakater om regnskogen i Ursvatnet naturreservat, variasjon på kalkrik mark i Kløftlia naturreservat, gammel skog i Geitklauvmyra naturreservat og bekkekløftas påvirkning på skogen i Etterseterbekken naturreservat.

Se plakater om vernet skog i Nordland

Kartplakater for mindre verneområder i myr og våtmark

I flere deler av landet er det utarbeidet informasjon for mindre verneområder og som tar for seg viktige verneverdier og naturtyper i områdene. Se eksempler fra vernede myrområder i Nordland og Innlandet her:

Myrlandskap og fugleliv i Atnsjømyrene naturreservat

Fugleliv og myrområder i Østerdalen

Kartplakater for mindre verneområder i ved kysten

Nordland har en langstrakt kyst med mange små vernede områder som tar vare på et særegent landskap og dyre- og planteliv.

Se plakater om verneområder ved kysten i Nordland

Plakater med synliggjøring av Ramsar-status

Statsforvalteren i Nordland har laget kartplakater for tre av sine verneområder med Ramsar-status. Plakatene er gode eksempler som viser hvordan kvalitetsstatuser som Ramsar og Utvalgte kulturlandskap (UKL) skal markeres på plakater.

Risøysundet naturreservat

Måstadfjellet naturreservat

Bliksvær naturreservat

Ramsar-status kan også markeres i temaplakater og artsplakater.