Annen merking

Det kan være behov for å sette opp verneskilt, grensemerking eller stimerking. Alle disse eksemplene skal (i all hovedsak) ikke følge denne merkevaren.


Verneskilt og grensemerking

Verneskilt (til en viss grad også grensemerking) er viktige for informasjon til besøkende, men de er ikke en del av merkevarearbeidet.

Verneskilt og eventuelle underskilt er likevel en integrert del av informasjon og formidling til de som besøker verneområder. Ved planlegging av skilting under merkevaren bør du se disse i sammenheng med plasseringen av verneskiltene og særlig der det settes opp underskilt som opplyser om restriksjoner som gjelder for området.

Verneskiltene består av navnet på verneområdet og verneform (nasjonalpark, naturreservat, landskapsvernområde etc.).

Underskiltene er gjerne piktogrammer, men av og til med forklarende tekst i tillegg. Underskiltene skal ikke ha mer tekst, bilder eller på noen annen måte formidle ytterligere informasjon om områdene.

Det er viktig å skille disse skiltene fra merkevareskiltene, men samtidig se de i sammenheng.

Vi har en rammeavtale for bestilling av verne- og underskilt. Både skilt og stenger til disse kan bestilles fra Reklameservice her.

Stimerking

Stimerking i Norge skal følge Merkehåndboka. Den er godt etablert, både nasjonalt og internasjonalt, og tilbyr et god system med informasjon til turgåeren. Det er mange som har lyst til å ha logo på egne stier, men det er brukeren som står i sentrum, og Merkevarehåndboka tilbyr et godt og gjennomarbeidet system, som vi skal benytte.