Fundamentering

Grunnen du skal montere skiltene ned i, vil bestemme ditt valg av løsning for fundamentering.

Ulike løsninger

Skiltene under merkevaren skal preges av høy kvalitet. Det gjelder design, materialbruk, utførelse, lesbarhet, plassering og oppsetting av skiltene.

En sentral ide i designet av merkevareskiltene er at det skal fremstå som skiltene "vokser opp av bakken". Da skal så lite som mulig av fundament og festeanordninger vises over bakken.

Kvalitet og uttrykk

Merkevareskilt skal plasseres og settes opp slik at det ser ordentlig ut. Det gjelder enten de står alene eller flere sammen. Hvordan skiltene festes til underlaget og fundamenteres er viktig for å unngå at skiltene blir stående på skjeve eller på andre måter kommer ut av posisjon.

Skiltene skal gi inntrykk av å "vokse opp av bakken". Når skiltene settes på berg, bør en i det lengste unngå å sprenge, men for eksempel sage slisser e.l. der det er mulig. Forankringen skal være så lite synlig som mulig og synlige wirer, stag eller andre anordninger som forstyrrer inntrykket bør unngås. Der det er løsmasser, kan fundament og innfesting skjules under jord, grus eller annet, alt etter hvilke løsmasser og vegetasjon som er på stedet.

Ansvaret for at skiltene settes opp på en forsvarlig måte vil alltid ligge på firmaet som setter opp skiltene. Det gjelder både hensynet til sikkerhet og at de blir stående i posisjon. Vi anbefaler at dere søker faglig bistand når skilt skal settes opp.

Grunnforhold

Skilt som settes opp på fjellgrunn må forankres til fjellet. Hvordan dette gjøres må tilpasses i hvert enkelt tilfelle.

Skilt som settes opp på løsmasser må ha en fundamentering tilpasset grunnforholdene. Løsmasser varierer fra sand og grus til myr og leire. I vindutsatt områder er vind den viktigste ytre belastingen å ta hensyn til. Fundamentet må dimensjoneres slik at det ikke blir setninger i grunnen. Grunnen må tåle vekten av skiltet, fundament og de ytre belastningene. Alle disse faktorer må tas hensyn til når fundamentene for skiltene dimensjoneres. Det skal alltid bygges inn en sikkerhet for at skiltene ikke velter eller kommer ut av posisjon. Avhengig av løsmasser og klima, må en i mange områder hindre at tele bringer skiltene ut av posisjon.

De som setter opp skilt vil ofte måtte søke faglige råd. Det kan være fra de som lager skiltene eller de som setter opp skiltene. Løsninger må tilpasses stedlige forhold.

Miljødirektoratet ønsker å samle løsninger som brukes når skilt settes opp og gjøre de tilgjengelige for andre. Vi ber derfor om at dokumentasjon av løsninger som er brukt og erfaringer med dem sendes direktoratet. Gode løsninger som kan være nyttige for andre vil vi vurdere å gjøre tilgjengelige for andre.