Universell utforming

Universell utforming og lesbarhet

Skiltene er utformet etter retningslinjer for universell utforming og anbefalinger for god lesbarhet. For å sikre god lesbarhet er det viktig at alle brukere når frem til skiltet uten hindringer. Valgt tekststørrelse og plass til tekst i skiltmalene sikrer lesbarhet fra ulik avstand.

Norsk er det prioriterte språket på skiltene. Sekundærspråkene er engelsk, tysk og samisk. I områder med spesielle språkbehov tilpasses dette i hvert enkelt tilfelle, ettersom det kun er satt av plass til tre språk. Under ser du en illustrasjon som viser gjennomsnittlig øyehøyde, lesbarhet knyttet til avstand og høydeplassering (høyden beregnes ut fra informasjonsplakatens midtpunkt) av skilt for rullestolbrukere og stående.

Her vises bokstavstørrelsen på skilt for personer med normalt syn – dette er minimumsverdier for god lesbarhet.

For å sikre lesbarhet

  • Unngå kniping (sammentrekking) av bokstaver. Dersom bokstaver flyter sammen eller står langt fra hverandre er det vanskeligere å lese.
  • Tekst skal ha venstrestilt marg og ujevn høyremarg. Et forutsigbart startpunkt, linje etter linje, og jevn ordfordeling er enklere å lese for personer med nedsatt syn eller kognitive funksjonshemninger.
  • Sørg for god kontrast mellom bakgrunn og tekst. God kontrast er vesentlig for personer med nedsatt syn.
  • Unngå understreking og skrift i kursiv. Det svekker lesbarheten.
  • Versaler (store bokstaver) kan benyttes til begynnelsesbokstaver og korte ord, lange ord er vanskelige å lese i versaler.